منو

محصولات ویژه

جدید

تبدیل هم مرکز،برای تغییر قطر لوله در مسیر لوله کشی برای لوله هایی مورد استفاده قرار می گیرد که لوله به صورت عمودی عبور کرده باشد.

جدید

تبدیل غیر هم مرکز،در لوله های افقی مسیر لوله کشی قرار می گیرند. این نوع از اتصالات استیل به صورت دو استوانه با سطح مقطع متفاوت است که روی یکدیگر قرار گرفته است.

جدید

تبدیل غیر هم مرکز کلمپ دار،برای تغییر سطح مقطع استفاده می شود.

جدید

تبدیل غیر هم مرکز کلمپ دار،برای تغییر سطح مقطع استفاده می شود.