منو

محصولات ویژه

جدید

سه راهی،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی کلمپ،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی180درجه،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی تبدیلی،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی نافی کوتاه،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.